Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2020
Název a sídlo nadačního fondu:
Nadační fond Sancti Jacobi Organum, IČ 246 72 181
Praha 1, Malá Štupartská 635/6, PSČ 110 00

Nadační fond Sancti Jacobi Organum je právnickou osobou, a to nadačním fondem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Datum vzniku Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum: 14. května 2010

Zřizovatelé nadačního fondu: MgA. Irena Chřibková, JUDr. Ivana Kvěchová

Účel nadačního fondu:
Nadační fond byl zřízen za účelem ochrany varhan v bazilice sv. Jakuba jako kulturní památky v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, a to zejména jejich modernizace a opravy většího rozsahu.

Řízení nadace
Správní rada
předseda: MgA. Irena Chřibková
člen: P. Mgr. Oldřich Prachař
člen: Jiří Kubant

Revizor: Jana Podstawková
Jménem nadačního fondu jedná jeho předseda, kterým je vždy titulární varhaník ustanovený v bazilice svatého Jakuba, je-li ustanoven. Jeho postup musí být v souladu s rozhodnutími správní rady podle čl. IV Statutu nadačního fondu.
Správní rada ve své výlučné pravomoci rozhoduje o hospodaření nadačního fondu a o pořádání akcí a jiné činnosti za účelem shromáždění prostředků pro cíle nadačního fondu, o poskytnutí nadačního příspěvku, stanoví výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady nebo revizora, schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření, vydává statut a rozhoduje o jeho změnách, volí nové členy správní rady, rozhoduje o odvolání člena správní rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, volí a odvolává svého předsedu z členů správní rady, stanoví, že kontrolním orgánem nadačního fondu bude revizor nebo dozorčí rada a volí revizora nebo členy dozorčí rady a rozhoduje o jejich, přestanou-li splňovat podmínky členství nebo funkce, rozhoduje o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem, jestliže samostatné fungování nadačního fondu se jeví jako neúčelné.
V poslední době se u velkých svatojakubských varhan projevují určité nedostatky. Ty se dnes daří udržovat díky pečlivému přístupu varhanářů. Pokud chceme zachovat plynulé pokračování všech koncertů duchovní varhanní hudby a také zajistit doprovod bohoslužeb, musíme být prozíraví a myslet na budoucnost!

Prakticky celé vzduchové hospodářství, které pochází z 1. poloviny 20. století se jeví dnes jako dosluhující a vyžaduje nutnou rekonstrukci. Vzdušnice v hlavní skříni jsou z nekvalitního dřeva, stejně tak způsob provedení je dnes už zastaralý, stále častěji dochází k nejrůznějším závadám a únikům vzduchu. Totéž je i u vzduchovodů. Hlavní měch je zřejmě z původních starých varhan, je popraskaný ve dřevě a jeho okožení je ve špatném stavu. Následkem úniků vzduchu se při delší hře v tutti projevuje vzduchová nedostatečnost kolísáním zvuku. Starší jazykové rejstříky (např. pozoun, fagot, bombard) jsou svoji vahou sesedlé a tak intonačně neodpovídají požadavkům. Některé píšťaly dřevěné a kovové, které byly při minulých opravách pozměněny, mají špatný ozev a jsou i poškozené vlivem častého ladění, občas je doprovází i různé pazvuky.

Výsledek hospodaření je nedílnou součástí zprávy.

Zůstatek běžného účtu u Raiffesisen BANK k 31. 12. 2019 dle výpisu 2 155 311,51 Kč

Zpráva o provedené kontrole roční účetní závěrky Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum za rok 2020

Ve smyslu pravidel o hospodaření nadačního fondu čl. 17, odst. 2) byla provedena dne 21.03.2021 kontrola dokladů a účetní závěrky za rok 2020. Byly odsouhlaseny všechny výpisy z běžného účtu u Raiffesisen BANK.

Celkové příjmy v roce 2020 Dary 312 600,00 Kč
Dobročinné koncerty 0,00 Kč
Bankovní úroky 0,00 Kč
—————————————————–
Příjmy celkem 312 600,00 Kč

Celkové výdaje v roce 2020 Bankovní poplatky 0,00 Kč
Vedení bankovního účtu nadace 0,00 Kč
Poštovné 55,00 Kč
Správní poplatky 100,00 Kč
—————————————————–
Výdaje celkem 155,00 Kč

Zůstatek běžného účtu u Raiffesisen BANK k 31. 12. 2020 dle výpisu 2 467 911,51 Kč souhlasí se zůstatkem v účetnictví.

Stav fondu na opravu varhan k 31.12.2020: 2 154 198,51 Kč.

Stav fondu na opravu varhan po převodu příjmů roku 2020: 2 466 643,51 Kč.

Přehled o výnosech a nákladech Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum v roce 2020:
Zůstatek k 31.12.2019 Příjmy Výdaje Zůstatek k 31.12.2020
Banka 2 155 311,51 312 600,00 0,00 2 467 911,51
Pokladna 887,00 0,00 155,00 732,00
Celkem 2 156 198,51 312 600,00 155,00 2 468 643,51

Konstatuje se, že celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu byly vynaloženy v souladu s pravidly vymezenými v § 396 písm. h) zákona č. 227/1997 Sb., a s čl. VII Statutu Nadačního fondu.
Správní rada pro rok 2020 nestanovila žádnou odměnu za výkon funkce předsedy správní rady, člena správní rady a revizora.

V Praze dne 22. 03. 2021
Vypracoval(a): Irena Chřibková

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2017

Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2017

Název a sídlo nadačního fondu:
Nadační fond Sancti Jacobi Organum, IČ 246 72 181
Praha 1, Malá Štupartská 635/6, PSČ 110 00

Nadační fond Sancti Jacobi Organum je právnickou osobou, a to nadačním fondem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Datum vzniku Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum: 14. května 2010

Zřizovatelé nadačního fondu: MgA. Irena Chřibková, JUDr. Ivana Kvěchová

Účel nadačního fondu:
Nadační fond byl zřízen za účelem ochrany varhan v bazilice sv. Jakuba jako kulturní památky v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, a to zejména jejich modernizace a opravy většího rozsahu.

Řízení nadace
Správní rada
předseda: MgA. Irena Chřibková
člen: P. Mgr. Oldřich Prachař
člen: Petr Kvěch

Revizor: Ludmila Škvorová
Jménem nadačního fondu jedná jeho předseda, kterým je vždy titulární varhaník ustanovený v bazilice svatého Jakuba, je-li ustanoven. Jeho postup musí být v souladu s rozhodnutími správní rady podle čl. IV Statutu nadačního fondu.
Správní rada ve své výlučné pravomoci rozhoduje o hospodaření nadačního fondu a o pořádání akcí a jiné činnosti za účelem shromáždění prostředků pro cíle nadačního fondu, o poskytnutí nadačního příspěvku, stanoví výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady nebo revizora, schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření, vydává statut a rozhoduje o jeho změnách, volí nové členy správní rady, rozhoduje o odvolání člena správní rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, volí a odvolává svého předsedu z členů správní rady, stanoví, že kontrolním orgánem nadačního fondu bude revizor nebo dozorčí rada a volí revizora nebo členy dozorčí rady a rozhoduje o jejich, přestanou-li splňovat podmínky členství nebo funkce, rozhoduje o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem, jestliže samostatné fungování nadačního fondu se jeví jako neúčelné.
V poslední době se u velkých svatojakubských varhan projevují určité nedostatky. Ty se dnes daří udržovat díky pečlivému přístupu varhanářů. Pokud chceme zachovat plynulé pokračování všech koncertů duchovní varhanní hudby a také zajistit doprovod bohoslužeb, musíme být prozíraví a myslet na budoucnost !

Prakticky celé vzduchové hospodářství, které pochází z 1. poloviny 20. století se jeví dnes jako dosluhující a vyžaduje nutnou rekonstrukci. Vzdušnice v hlavní skříni jsou z nekvalitního dřeva, stejně tak způsob provedení je dnes už zastaralý, stále častěji dochází k nejrůznějším závadám a únikům vzduchu. Totéž je i u vzduchovodů. Hlavní měch je zřejmě z původních starých varhan, je popraskaný ve dřevě a jeho okožení je ve špatném stavu. Následkem úniků vzduchu se při delší hře v tutti projevuje vzduchová nedostatečnost kolísáním zvuku. Starší jazykové rejstříky (např. pozoun, fagot, bombard) jsou svoji vahou sesedlé a tak intonačně neodpovídají požadavkům. Některé píšťaly dřevěné a kovové, které byly při minulých opravách pozměněny mají špatný ozev a jsou i poškozené vlivem častého ladění, občas je doprovází i různé pazvuky.
Proto byla vyhlášena sbírka na rekonstrukci varhan a dne 17. května se konal benefiční koncert, kde posluchači věnovali celkem 24 235,-Kč.

V průběhu roku přispívali jednotliví dárci přímo na transparentní účet Nadačního fondu.

Výsledek hospodaření je nedílnou součástí zprávy.

Zůstatek na účtu k 31.12.2016: 113 609,71 Kč

Zpráva o provedené kontrole roční účetní závěrky nadačního fondu na Svatojakubské varhany za rok 2017

Ve smyslu pravidel o hospodaření nadačního fondu čl. 17, odst. 2) byla provedena dne 31.01.2018 kontrola dokladů a účetní závěrky za rok 2017. Byly odsouhlaseny všechny výpisy z běžného účtu u RAIFFEISEN BANK.

Celkové příjmy v roce 2017: Dary 1 250 867,80 Kč
Bankovní úroky —–
—————————————–
Příjmy celkem 1 250 867,80 Kč

Bankovní poplatky 553,- Kč
Vedení bankovního účtu nadace —–
—————————————————————————————–
Výdaje z fin. účtu celkem 553,- Kč

Celkové výdaje v roce 2017: 553,- Kč

Zůstatek běžného účtu u RAIFFEISEN BANK k 31. 12. 2017 dle výpisu 1 363 924,51 Kč souhlasí se zůstatkem na deníku.

Přehled o výnosech a nákladech Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum v r. 2017:

Zůstatek
Příjmy Výdaje k 31.12.2017
Banka 1 250 867,80 Kč 553,- Kč 1 363 924,51 Kč

Pokladna 887,-Kč — 887,- Kč

Celkem 1 251 754,80 Kč 553,- Kč 1 364 811,51 Kč

Konstatuje se, že celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu byly vynaloženy v souladu s pravidly vymezenými v § 396 písm. h) zákona č. 227/1997 Sb., a s čl. VII Statutu Nadačního fondu.
Správní rada pro rok 2017 nestanovila žádnou odměnu za výkon funkce předsedy správní rady, člena správní rady a revizora.

V Praze dne 3. 02. 2018
Vypracoval(a): Irena Chřibková