Projekt rekonstrukce svatojakubských varhan

Původ velkých svatojakubských varhan spadá do roku 1705, kdy jej postavil Abraham Starck z Lokte. Jejich varhanní skříň, kterou dodnes obdivujeme, byla i ve své době unikátní. Původní dvoumanuálové varhany s pedálem měly však 26 rejstříků, krátkou spodní oktávu, a proto i limitující možnosti hry. V průběhu staletí došlo k několika dispozičním úpravám, nejvýznamnějším pak ve 20. století, které jsou detailně popsané v sekci  Velké varhany. Unikátní velké svatojakubské varhany dnes mají 4 manuály, 91 znějících rejstříků a 8 277 píšťal a představují vlastně velký symfonický orchestr. Díky aktuální dispozici na ně lze hrát bez omezení hudbu od baroka až po soudobou tvorbu.

V poslední době se objevují u svatojakubských varhan čím dál více nedostatky, které jsou jak pozůstatkem minulých úprav, tak i opotřebováním materiálu během let. Současný stav varhan se daří udržovat jen díky pečlivé práci varhanářů Vladimíra Turnwalda a nyní Václava Vály. Není to však stav dlouhodobě udržitelný.

V minulém roce jsme oslovili 10 varhanářských firem z ciziny a dvě české varhanářské dílny. Z tohoto počtu odepsalo a projevilo zájem 7 firem, bohužel, vzhledem k velikosti varhan žádná česká. Následně se celkem 5 varhanářů z Německa, Polska a Švýcarska dostavilo fyzicky, varhany si důkladně prohlédli a vyjádřili svůj názor. Nejednalo se o konkurzní řízení, jen o získání kvalitních posudků odborníků a nezaujatých osob, ze kterých vyplynulo několik zásadních skutečností:

Nedávné zásahy do varhan a jejich úpravy ukázaly, že tyto nejsou schopné trvale zlepšit stav nástroje, pouze generální rekonstrukce může vést k dlouhodobému úspěchu. Je nezbytná celková modernizace traktury, vzduchového systému, korektura dispozice a revize píšťalového materiálu. Vnitřní struktura hlavní skříně je nyní chaotická, což má vliv na zvuk a následně i údržbu. Je nutné zhotovit nové vzdušnice, měchy, vzduchovody, opatřit nové ventilátory a postavit nové boční žaluziové skříně, protože stávající nesplňují své poslání, když se otevírají k varhaníkovi a nikoliv do lodi. Moderní hrací stůl s využitím obnovené traktury a digitální systém paměti umožní větší pohodlí při hře. Všichni posuzovatelé se jednoznačně shodli, že velkým vkladem je výjimečná akustika baziliky sv. Jakuba.

Práce na obnově svatojakubských varhan jsou odhadovány zhruba jeden až dva roky. Rozdělení rekonstrukce na etapy umožňující hru na nástroj mezi etapami není technicky možné. Je potřeba rekonstruovat celý nástroj a v případě rekonstrukce po etapách by se mohlo stát, že by práce zůstaly v polovině projektu, jako při předchozích dílčích úpravách a potřebná celková rekonstrukce varhan by opět nebyla dokončena.

Pro zahájení realizace rekonstrukce varhan je nutné, aby na účtu byly shromážděny finanční prostředky, které by pokryly náklady alespoň do výše 80%. Poté bude následovat výběr konkrétní firmy, detailní rozpracování plánu rekonstrukce, podepsání smlouvy a domluva jednotlivých prací dle představy zadavatele, tj. Řádu minoritů a poradního sboru.

Věříme, že s pomocí Boží i všech dárců, kterým nejsou lhostejné svatojakubské varhany a bazilika sv. Jakuba, se rekonstrukci podaří uskutečnit.